โครงการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และค่านิยม 12 ประการ

 

 

ชื่อวิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ รหัสวิชา 20000-1603 ทฤษฎี 0 ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต 1

R หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ o หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

จัดทำโดย

นายปรีชา   คำภู  

ตำแหน่ง  ครู คศ.1

 

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

หลักสูตรรายวิชา

ชื่อวิชา........พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ........รหัสวิชา....20000-1603....ทฤษฎี....0...ปฏิบัติ...2....หน่วยกิต...1....

R หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ                  o หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หมวดวิชา...............สมรรถนะแกนกลาง..............กลุ่มวิชา..................สุขศึกษาและพลศึกษา.............

จุดประสงค์รายวิชา

1.       รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกกำลังกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบัติตนในการดูและเล่นกีฬา

2.       สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย กีฬาไทย กีฬาสากล โดยคำนึงถึงกฎ กติกา มารยาท

3.       มีเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ในการดูและเล่นกีฬาตามกฎ กติกา มารยาท และความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกกำลังกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบัติตนในการดูและเล่นกีฬา

2.       พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการการออกกำลังกาย

3.       ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาไทย กีฬาสากลตามกฎ กติกา และมารยาทที่กำหนด

4.       คำนวณค่าดัชนีมวลกายตามหลักการและกระบวนการ

5.       ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

          ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย กีฬาไทย กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การมีน้ำใจนักกีฬา วินัยและความซื่อสัตย์ในการเป็นนักกีฬา กฎ กติกา และมารยาทในการดูและเล่นกีฬา