วิชาที่เปิดภาคฤดูร้อนระบบทวิภาคี ภาคสมทบ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2562

จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้
        1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
        2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
        3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
        2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและทุนคงที่ การจัดทำงบการเงิน การรับหุ้นส่วนใหม่  หุ้นส่วนลาออกหรือตาย การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน
เข้าสู่วิชาเรียนhttps://classroom.google.com/c/NTY2Njc3NTgxMjVa