วิชาที่เปิดภาคฤดูร้อนระบบทวิภาคี ภาคสมทบ (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา  3200 - 0001  รายวิชา  หลักการบัญชีเบื้องต้น1  ชม. 4  นก.  3  นก.

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี  แม่บทการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ รายการปรับปรุง การปิดบัญชี  และการจัดทำงบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

  1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียว
  2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธูรกิจบริการ
  3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

  

สมรรถนะรายวิชา

  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
  2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เข้าสู่เว็บไซต์เรียนออนไลน์

https://classroom.google.com/c/NTcyNTc3OTEwMjda

ตราส่วน ทฤษฎี : ปฏิบัติ : หน่วยกิต(2-2-3)

วิชาบังคับก่อน : หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้
        1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
        2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
        3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
        2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชีและงบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า
วิธีการเข้าสู่ชั้นเรียน
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้
        1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
        2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ
        3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
        2. ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี แม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ รายการปรับปรุง การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
วิธีเข้าชั้นเรียนตามลิงก์ด้านล่างค่ะ

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
             1. เข้าใจเกี่ยวกับ การวางแผนเป้าหมายชีวีิตการเป็นผู้ประกอบการการจัดการทางการเงิน รูปแบบธุรกิจ กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้อง
             2. มีทักษะในการจัดทําแผนธุรกิจอย่างง่ายโดยประยุกตใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
             3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการและมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ประหยดและอดทน

 สมรรถนะรายวิชา
            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทางการเงิน รูปแบบธุรกิจแผนธุรกิจจรรยาบรรณนักธุรกิจกฎหมายและภาษีทเกี่ยวข้อง 
            2. จัดทําแผนธุรกจอย่างง่ายตามรูปแบบธุรกิจ
            3. ประยุกตใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผน และดําเนินงาน 

คําอธิบายรายวิชา
              ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิต คณลุักษณะและทักษะที่จำเป็นสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ การหาเงิน การออมเงิน และการลงทุน การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ การจัดทําแผนธุรกิจ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมายและภาษีทีี่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและการประยุกตใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ

เข้าสู่ชั้นเรียน